Vraag en antwoordformulier omgevingsdialoog 20 oktober

MOBILITEIT & LOGISTIEK

1. Hoe kan het dat er geen (extra) parkeerplaatsen komen terwijl er veel functies bijkomen in het gebied?

Het huidige parkeeraanbod is uitgelegd op het oorspronkelijk gebruik als kantoorfunctie van de voormalige gebruiker van het Shell complex; kantoor medewerkers die gedurende kantoortijden parkeren in de parkeergarage. Maatgevend voor het nieuw toe te voegen programma is dat er geen extra parkeerplaatsen hoeven te worden toegevoegd ten opzichte van de bestaande situatie. Ten eerste wordt er een substantieel deel van de bestaande kantoorvoorraad gesloopt. Ten tweede zal het nieuwe residentiele programma op andere tijden gebruik maken van de parkeergarage, met name buiten kantoortijden. Hierdoor ontstaat er een zogenaamd ‘dubbelgebruik’ in parkeerplaatsen; overdag kantoren en ’s avonds bewoners. Tevens willen we ook nog onderzoeken of een deel van het straatparkeren in de toekomst in de garage kan worden ondergebracht.

Daarnaast zal er met de woningontwikkeling een mobiliteitssprong worden gemaakt. De beoogde doelgroepen (onder andere circa 600 studenten) zullen grotendeels gebruik maken van fiets & OV en hebben vaak geen auto meer waardoor de werkelijke behoefte aan parkeerplaatsen zal afnemen. Tot slot wordt er ook nagedacht over de toevoeging van flexibele mobiliteitsconcepten zodat nog minder gebruikers afhankelijk worden van de auto.

In opdracht van de Gemeente wordt er momenteel een mobiliteitsonderzoek uitgevoerd. De verwachting is dat het aantal verkeersbewegingen met circa 20% zal afnemen.

Hoe wordt het parkeren opgelost voor al deze woningen?

Zie vorige vraag 1. Indien bewoners een parkeerplaats behoeven zullen zij parkeren in de bestaande ondergrondse parkeergarage.

Hoe zit het met de bevoorrading en logistiek van de nieuwe voorzieningen?

In het ontwerpproces wordt er al in een vroegtijdig stadium nagedacht over de logistiek van het nieuwe residentiele programma. De gemeentelijke eisen om dit inpandig op te lossen zullen in het ontwerpproces worden opgenomen.

Als er woningen komen hoe wordt er dan voorkomen dat het kruispunt Sir Winston Churchilllaan en Volmerlaan niet nog veel drukker wordt tussen 09.00 uur en 17.00 uur?

De gemeente Rijswijk erkent dat het mobiliteitssysteem in Rijswijk onder druk staat. De Raad heeft in december 2021 het mobiliteitsprogramma Rijswijk 2040 vastgesteld om onder meer de mobiliteitstransitie te verwezenlijken. Hierin worden randvoorwaarden genoemd om dit succesvol te laten zijn; opwaardering van het treinnetwerk, aanbod van deelmobiliteit maar ook het herzien van de huidige verkeersstructuur. In het mobiliteitsonderzoek wordt specifiek een oplossing gevraagd voor het bestaande knelpunt Volmerlaan-Kessler Park-Treubstraat. Wel is duidelijk dat het huidige monofunctionele gebruik van de Plaspoelpolder als werkgebied moet veranderen naar een multifunctioneel gebied om daarmee een grotere spreiding van verkeersbewegingen over de dag te krijgen.

KLIMAATADAPTATIE

Hoe wordt hittestress tegen gegaan At the Park?

Op initiatief van de ontwikkelaar is er aan het begin van het ontwerpproces een landschapsarchitect bij het project betrokken. Een van eerste bevindingen toont aan dat de Plaspoelpolder zijn warmte in de zomer niet goed kwijt kan. De huidige landschappelijke en omgevingsfactoren alsmede de toekomstige kansen hierin worden als onderdeel van het ontwerpproces opgenomen. Daarnaast: de naam At the Park zegt het al, het worden gebouwen in een park.

STEDENBOUW

In de nieuwe plannen voor At The Park komt er een toren van 50 meter op de kruising van Kessler Park en de Volmerlaan. Wat betekent dit wat betreft schaduw voor de bewoners van de Churchill Torens?

De eisen en normen betreft bezonning en schaduw worden door de gemeente opgelegd. De gemeente Rijswijk hanteert hiervoor de TNO norm. De ontwikkelaar zal in zijn planuitwerking aan de minimale eisen van deze norm moeten voldoen.

Kan de toren op de kruising Kessler Park/Volmerlaan niet op de hoek van de Visseringlaan en Volmerlaan gesitueerd worden?

De positie en hoogte van de toren is ontstaan vanuit een stedenbouwkundige analyse, ruimtelijke studies en participatieproces. Dit is vastgesteld in het Ontwikkelkader door de Gemeenteraad in februari 2022. In dit ontwikkelkader staan de uitgangspunten benoemd die de ontwikkelaar als basis voor zijn planuitwerking dient te gebruiken. Onderdeel van het ontwikkelkader zijn de bebouwingsvelden met volumes en hoogtes die daarbinnen gerealiseerd worden.